Internet
  • ASSISTÈNCIA EN CARRETERA

    INDUSTRIALS I TURISMES D'EMPRESA

Resum de Garanties

Assegurat

La persona física amb domicili habitual a Espanya, conductor habitual del vehicle assegurat.

Àmbit Territorial

L'assistència serà vàlida a Europa i Països riberencs de la Mediterrània.

Vehicle assegurat

És el descrit en les condicions particulars, camió rígid, cap tractor, remolc o furgoneta, pertanyent al prenedor de la pòlissa. Queden expressament exclosos els vehicles destinats a lloguer.

• Camions rígids / Caps tractors quan el pes màxim autoritzat (P.M.A.) sigui superior a 3.500 Kg i matriculats en la UE. Queden excloses les plataformes de càrrega, vehicles industrials d'obra i formigoneres, vehicles que necessitin autorització de transport especial per volum sol·licitat davant la DGT, camions militars i vehicles de recollida d'escombraries.

• Remolcs i / o Semiremolcs aptes per al transport de mercaderies per vies ordinàries de circulació, arrossegats per un altre vehicle motriu. Queden exclosos els vehicles industrials d'obra, de transport especial i remolcs militars. Únicament estarà cobert el remolc o semiremolc en cas de contratemps del cap tractor assegurat.

• Furgonetes. Vehicle comercial de fins a 3.500 kg de PMA destinat al transport públic o privat de mercaderies.

Garanties Cobertes

• Reparació in situ en un temps màxim de 30 minuts i respectant les normes de circulació.

• Remolc fins al lloc d'immobilització que indiqui l'assegurat amb un límit màxim de 3.000 € en el cas de camions rígids i furgonetes, i de 6.000 € en el cas de caps tractors i remolcs.

• Rescat del vehicle fins a un límit màxim de 3.000 € en el cas de camions rígids i furgonetes, i de 6.000 € en el cas de caps tractors i remolcs.

• Allotjament dels beneficiaris. Les despeses reals d'allotjament en hotel mentre duri la reparació fins a un màxim de 2 nits a Espanya i fins a 4 nits a l'estranger i amb un límit econòmic màxim de 300 €.

• Trasllat de beneficiaris fins el taller on es troba el vehicle en cas que sigui reparat en el mateix dia, o fins a l'hotel d'allotjament o domicili, a elecció de l'assegurat, en cas que la reparació suposi més de 48 hores a Espanya o 96 hores a l'estranger.

• Recerca i expedició de peces de recanvi.

• Abandonament legal del vehicle a l'estranger, fins a un màxim de 150 €.

• Despeses mèdiques a l'estranger, fins a 3.000 €.

• Prolongació d'estada en hotel per malaltia o accident, fins a un límit màxim total de 300 € en hotel de fins a 3 estrelles, durant un màxim de 10 dies.

• Trasllat sanitari de malalts i ferits, al centre hospitalari més ben equipat o especialitzat a prop del seu domicili habitual.

• Desplaçament d'una persona per acompanyar l'assegurat hospitalitzat. Bitllet d'anada i tornada d'avió, línia regular (classe turista), tren (primera classe) o qualsevol altre mitjà de transport adequat.

• Enviament d'un xofer per causa mèdica.

• Trasllat de restes mortals.